Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 stycznia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.