Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 sierpnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.