Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 sierpnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.