Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 lutego 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.