Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lutego 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.