Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 marca 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.