Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 kwietnia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.