Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 kwietnia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.