Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 kwietnia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.