Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 maja 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.