Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 czerwca 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.