Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 czerwca 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2016 r.