Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 czerwca 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.