Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 lipca 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.