Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 lipca 2018 r. w zakresie spełnienia przesłanek do udzielenia zamówienia publicznego pn. ,,Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbinek od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne", w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z zawarciem przez Gminę Wierzbinek, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawła Szczepankiewicza umowy o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.