Pismo Pełniącej Funkcję Burmistrza Kłodawy z dnia 12 lipca 2018 r., na okoliczność którego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu podjęło ponownie Uchwałę oddalającą wniesione zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 maja 2018 r.