Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 sierpnia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.