Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 sierpnia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.