Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 sierpnia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.