Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 września 2018 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych wydatków realizowanych przez Gminę Kościan, a w szczególności udzielanych zamówień publicznych na zadanie pn. ,,Remont budynku świetlicy Wiejskiej w Łagiewnikach"