Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 września 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.