Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 października 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.