Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 listopada 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.