Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 grudnia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.