Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 grudnia 2018 r. z kontroli problemowej w zakresie ,,Dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie w latach 2016-2017".