Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 grudnia 2018 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.