Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 stycznia 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.