Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lutego 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.