Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 marca 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.