Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 kwietnia 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.