Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 września 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.