Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 września 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.