Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 maja 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.