Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 czerwca 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2017 r.