Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 września 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.