Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 października 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynangrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, których obsługa prowadzona jest przez Ostrowskie CUW, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.