Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 października 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r. i kontroli doraźnej obejmującej umowy dotyczące lokalu "Grzybek" zawierane przez Gminę z firmą "Usługi Handlowe i Kulturalno-Rozrywkowe", ich realizację oraz rozliczenia wynikające z tych umów.