Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 października 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.