Wystąpienie pokontrolnez dnia 22 października 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.