Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 października 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r., rozszerzonej problemowo w zakresie realizacji przez Powiat dochodów budżetu państwa za okres od 2003 do 2004 r.