Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 października 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.