Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 listopada 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.