Wystąpienie pokontrolnez dnia 5 grudnia 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.