Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 grudnia 2019 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynangrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, których obsługa prowadzona jest przez CUW Gminy Koło oraz sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynangrodzeń nauczycieli za rok 2018 r.