Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 stycznia 2020 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach, których obsługa prowadzona jest przez GZOS w Poniecu oraz sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018.