Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.