Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lutego 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.