Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 marca 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.