Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 kwietnia 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.