Zarządzenie nr  18/2020

Prezesa  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w Poznaniu w związku z przywróceniem pracy Komisji Orzekającej oraz Rzecznika

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ), art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.), § 19 ust. 1 pkt 2c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z przywróceniem pracy  Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w Poznaniu w postępowaniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i interesantów Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zminimalizowania ryzyka zakażenia, zarządza się, co następuje:

1) Przewodniczący Komisji Orzekającej, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, pracownicy Zespołu obsługi ds. naruszeń dyscypliny finansów publicznych  zapewnią organizację pracy w sposób umożliwiający sprawną realizację zadań związanych w szczególności z:

a) obsługą wpływu spraw i pozostałej korespondencji;

b) przygotowaniem spraw do rozpoznania i ich rozpoznaniem;

c) obsługą interesantów w zakresie udostępniania akt;

2) pracownicy Zespołu ds. naruszeń  realizują i nadzorują wykonanie przez osoby wchodzące do pomieszczeń Regionalnej Komisji Orzekającej oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych czynności wymienione w pkt 3 oraz monitorują liczbę interesantów udających się do sali rozpraw;

3) wszystkie osoby (w tym strony, obrońcy, protokolant) wchodzące na teren pomieszczeń Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zobowiązane są do:

a) dezynfekcji rąk;

b) korzystania z rękawiczek, osłony ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);

c) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości;

4) dostęp publiczności do sali rozpraw oraz wydzielonych pomieszczeń jest limitowany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być także wyłączony, na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Komisji Orzekającej, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Prezesa Izby w celu zapewnienia bezpieczeństwa; 

5) osoby przebywające na sali rozpraw zobowiązane są do korzystania ze środków ochrony indywidualnej, o których mowa w pkt 3, chyba że prowadzący rozprawę zarządzi inaczej,  w tym w celu potwierdzenia tożsamości strony lub uczestnika postępowania albo w innych uzasadnionych przypadkach;

6) udostępnianie akt uprawnionym interesantom następuje:

a) na wskazanym przez pracownika Zespołu Obsługi stanowisku;

b) przed przyjęciem kolejnego interesanta przeprowadza się dezynfekcję powierzchni oraz przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe;

c) korespondencja składana w sekretariacie Izby, w pomieszczeniu Zespołu ds. Obsługi oraz udostępniane akta, poddawana jest obowiązkowej co najmniej 24-godzinnej kwarantannie;

7) wejście osób w wyznaczonym na rozprawie, terminie do pomieszczeń Komisji następuje nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy.

 

§ 2

Obowiązek korzystania przez wszystkie osoby wchodzące do pomieszczeń Komisji Orzekającej, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznego z rękawiczek, osłony ust i nosa dotyczy całego budynku położonego w Poznaniu, ul. Zielona 8.

 

 § 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby w Poznaniu.